• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH PHAN KÍNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN TRANG WEBSITE CỦA TRƯƠNG TH PHAN KÍNH

          
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH PHAN KÍNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /QĐ-THPK

            Song Lộc, ngày       tháng 9 năm 2016
 
 
                               
QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử
trường TH Phan Kính
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH PHAN KÍNH
 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
           Căn  cứ Luật báo chí nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
           Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;
          Xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ;
Theo đề nghị của Hiệu trưởng trường TH Phan Kính
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử (Website) trường TH Phan Kính gồm các Ông (bà) có tên sau:
1. Ông( Bà) Nguyễn Huy Long          - Hiệu trưởng: Trưởng ban
2. Ông( Bà) Trần Thị Thu Hiền                   - Phó hiệu trưởng: Phó trưởng ban
3. Ông( Bà) Nguyễn Sỹ Nghĩa           - GV: Thành viên (quản trị)
4. Ông(Bà) Lê Thị Hồng                   - GV thư ký
5. Ông( Bà) Nguyễn Thị Thu Lê        - GV: Thành viên
6. Ông( Bà) Phan Thị Ái Liên            - GV: Thành viên
7. Ông( Bà) Nguyễn Thị Hà               - Kế toán: Thành viên
Điều 2. Ban Biên tập có nhiệm vụ.
Tổ chức triển khai thu thập thông tin, biên tập, cập nhật và quản lý thông tin đăng tải trên Trang thông tin điện tử (Website thphankinh.canloc.edu.vn) trường TH Phan Kính theo đúng quy định của pháp luật.
Trưởng Ban biên tập xây dựng các văn bản quy định về trách nhiệm, quyền hạn các thành viên; xây dựng các quy trình cập nhật, kiểm duyệt, xuất bản thông tin trên Website.
Điều 3. Các ông bà có tên ở Điều 1; Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên, tổ chức đoàn thể trong nhà trường có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.
 
 Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;                                                                          
- Trang wed thphankinh.canloc.edu.vn;                                                                      
- Lưu: VT.                                                                          
 
                                                                                                                                                                                                         Nguyễn Huy Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết