08:49 ICT Thứ ba, 21/01/2020

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Công văn số: 2268/SGDĐT-KHTC V/v lấy ý kiến quy định điều kiện xét học sinh bán trú

Thứ ba - 15/12/2015 09:43
UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
 

Số: 2268/SGDĐT-KHTC
V/v lấy ý kiến quy định điều kiện xét học sinh bán trú
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

            Hà Tĩnh, ngày  27  tháng  11  năm 2015
                          Kính gửi: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố
Thực hiện Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú, để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh quy định điểm b khoản 1 Điều 13 của Quy chế ban hành kèm theo Thông tư, Sở Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến của các huyện, thị xã và thành phố về khoảng cách từ nhà đến trường của học sinh để xét học bán trú.
Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến khoảng cách từ nhà đến trường của học sinh có hộ khẩu thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn do nhà ở xa trường không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được xét học bán trú: Học sinh Tiểu học từ 4 Km trở lên; Học sinh Trung học cơ sở từ 7 Km trở lên; Học sinh Trung học phổ thông từ 10 Km trở lên.
Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố cho ý kiến về khoảng cách từ nhà đến trường của học sinh có hộ khẩu thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, gồm:
-         Do nhà ở xa trường không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày;
-         Do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.
Đối với lý do địa hình cách trở giao thông đi lại khó khăn ngoài cho ý kiến về khoảng cách phải có địa chỉ thôn, xóm cụ thể.
Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét và cho ý kiến theo mẫu đính kèm. Ý kiến xin được gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/12/2015.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận
-     Như trên;
-     Giám đốc và các Phó GĐ;
-     Ph. GD&ĐT (để TH);
-     Ph. GDTH, GDTrH (để góp ý);
-     Lưu: VT, KHTC.
 Gửi VB giấy vè điện tử
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
Nguyễn Xuân Trường
MẪU GÓP Ý
(Kèm theo Văn bản số 2268/SGDĐT-KHTC ngày 27/11/2015 của Sở GD&ĐT)
 
 
UBND Huyện (thị, thành phố):
 
 
ĐỀ XUẤT KHOẢNG CÁCH ĐỂ XÉT HỌC SINH BÁN TRÚ
 
 
Địa bàn áp dụng Khoảng cách tối thiểu từ nhà tới trường của học sinh (Km)
Tiểu học THCS THPT
1. Do nhà ở xa trường      
2. Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn      
   - Thôn, xóm, bản - Xã      
     
     
                                                                 
                                                                   Ngày         tháng         năm 2015
                                                                             TM. UBND HUYỆN
                                                                                     CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Sỹ Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn