06:25 ICT Thứ tư, 19/06/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

VIDEO

Loading the player...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản » Văn bản Phòng

Chào mừng năm học mới

HƯỚNG DÂN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017. BẢN CHÍNH THỨC

Thứ ba - 20/09/2016 14:51
Thực hiện Chỉ thị số 3031/BGD&ĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục; Công văn số 4304/BGD&ĐT-GDTH ngày 31/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017; Công văn số 1347/SGD&ĐT-GDTH ngày 09/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017; Kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường tiểu học thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 như sau:
      UBND HUYỆN CAN LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số: 541/PGDĐT-TH
 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
   năm học 2016-2017 cấp tiểu học
 
      Can Lộc, ngày 20 tháng 9  năm 2016
 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trong toàn huyện.
Thực hiện Chỉ thị số 3031/BGD&ĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục; Công văn số 4304/BGD&ĐT-GDTH ngày 31/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017; Công văn số 1347/SGD&ĐT-GDTH ngày 09/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017; Kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường tiểu học thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 như sau:
A.    NHIỆM VỤ CHUNG
Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các trường tiểu học, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.
Rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
            Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.
           B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
           I. Các chỉ tiêu chủ yếu
1. Thực hiện tốt kế hoạch phát triển trường, lớp, học sinh theo kế hoạch đã được phê duyệt : 24 trường, 396 lớp, 10436 học sinh. Tuyển sinh trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%.
- Số trường tổ chức học 2 buổi/ngày: Duy trì 24 trường.
- Số trường dạy học môn tự chọn Tiếng Anh, Tin học cho học sinh lớp 3,4,5: 24 trường.
Các đơn vị đã tổ chức làm quen Tiếng Anh cho học sinh lớp 1, 2 năm học 2015-2016 tiếp tục thực hiện. Khuyến khích thêm các đơn vị: TH Phan Kính, Trường Lộc, Quang Lộc, Vượng Lộc, Thanh Lộc, Tiến Lộc, Kim Lộc, Thượng Lộc. Xây dựng trường điển hình về dạy ngoại ngữ: 03 trường (TH Ngô Đức Kế, Võ Liêm Sơn, Khánh Lộc).
.- Số trường tổ chức học bán trú cho học sinh: 24 trường, 100% học sinh lớp 1, 2, 3 được học bán trú, khuyến khích học sinh lớp 4, 5 học bán trú.
2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh:
- Học sinh Hoàn thành kiến thức-kĩ năng, Đạt năng lực, phẩm chất: trên 99,0%.
- Hoàn thành chương trình tiểu học: 100%.
- Tổ chức hoạt động giáo dục quy mô cấp trường: Ít nhất  05 hoạt động/năm học.
3. Công tác phổ cập GDTH đúng độ tuổi: Phấn đấu 23/23 xã đạt chuẩn phổ cập GDTH ĐĐT mức độ 3, tỉ lệ phổ cập GDTH ĐĐT đạt 97,0%.
4. Công tác xây dựng CSVC, trường chuẩn quốc gia: Phấn đấu có 07 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó: Đạt chuẩn mới mức 1: 04 trường (TH Phúc Lộc, Sơn Lộc, Mĩ Lộc, Gia Hanh), mức 2: 01 trường (TH Tiến Lộc). Đạt chuẩn sau 5 năm mức 1: 01 trường (TH Phú Lộc), mức 2: 01 trường (TH Thanh Lộc)
 Phấn đấu có 24/24 trường có đủ công trình vệ sinh CBGV, HS đạt chuẩn; có đủ nguồn nước sạch để sử dụng; có hệ thống thoát nước, hệ thống xử lí rác thải đảm bảo yêu cầu; môi trường ”xanh-sạch-đẹp-an toàn”.
100% trường có đủ thiết bị tối thiểu phòng học Tiếng Anh, Tin học; 100% trường có bãi tập đúng quy chuẩn; 100% thư viện đạt chuẩn trở lên. Trong đó, thư viện xuất sắc: giữ vững 04 thư viện, công nhận mới: 02 thư viện (TH Quang Lộc, Kim Lộc); thư viện tiên tiến: giữ vững 10 thư viện, công nhận mới: 02 thư viện (TH Vượng, Phan Kính).
5. Tập trung xây dựng trường trọng điểm TH Ngô Đức Kế đảm bảo chất lượng CSVC, thiết bị dạy học hiện đại, trở thành đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh cấp tiểu học; xây dựng mô hình trường Điển hình tiên tiến (TH Võ Liêm Sơn, Quang Lộc, Khánh Lộc).
6. Phấn đấu có 96 % CBGV đạt trình độ trên chuẩn. 100% GV được tập huấn, bồi dưỡng về các mô hình, PPDH mới. Có nhiều CBGV, HS có sản phẩm, bài viết, SKKN... tham gia dự thi và đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia.
7. 100% các trường hoàn thành công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng vào tháng 5/2017. Các đơn vị TH Võ Liêm Sơn, Hà Tông Mục, Đồng Lộc, Quang Lộc, Trung Lộc được đánh giá ngoài và đạt cấp độ 3.
8. Phấn đấu toàn cấp học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, dẫn đầu toàn tỉnh về tiêu chí GDTH.
II. Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm
1. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua, công khai giáo dục
1.1. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ:
- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/2012/TT- BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh trình trạng dạy thêm, học thêm dối với giáo dục tiểu học; Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm và công văn sô 1632/SGDĐT-GDTH ngày 07/11/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học.
- Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học để giao khoán chất lượng cho từng giáo viên. Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh "ngồi sai lớp", không để học sinh bỏ học; không tổ chức thi học sinh giỏi ở tất cả các cấp; không giao chỉ tiêu học sinh tham gia các cuộc thi khác.
- Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính trong các trường tiểu học; các quy định tại Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/92012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục; Công văn số 1702/LNTC-GDĐT ngày 28/8/2012 của liên sở Tài chính và Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1469/SGDĐT-KHTC ngày 28/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về các khoản thu trong trường học; Công văn số 1089/SGDĐT-KHTC ngày 21/7/2016 của Sở GD-ĐT về việc thực hiện kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tăng cường kiểm tra công tác thu đầu năm học và kiểm tra xử lí các khoản thu không đúng quy định nhằm chấn chỉnh trình trạng lạm thu đầu năm học.
1.2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động:
- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, Công văn số 1261/SGDĐT-VP ngày 11/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về đôn đốc thực hiện Chỉ thị 1537 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học; Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015- 2020” của ngành giáo dục.
- Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn theo Công văn số 02/SGDĐT-GDTH ngày 04/1/2016 về hướng dẫn đánh giá trường tiểu học xanh, sạch, đẹp, an toàn, có chỗ vệ sinh phù hợp cho học sinh khuyết tật; các công trình vệ sinh thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ; có nguồn nước sạch để sử dụng; có hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý rác thải đảm bảo yêu cầu; có môi trường “xanh - sạch - đẹp” và an toàn.
- Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào Cờ Tổ quốc; Thực hiện có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ, các bài thể dục tại chỗ trong học tập, sinh hoạt cho học sinh. Tăng cường giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe, ý thức lao động, ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường cho học sinh; thực hành lao động theo chương trình, thời khoá biểu phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường.
- Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khóa phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 95/KH-PGDĐT ngày 15/03/2015 về việc đưa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào trường tiểu học.
-Tổ chức 1- 2 “Tuần làm quen” đầu năm học đối với học sinh lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới ở tiểu học và vui thích khi được đi học.
- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường (tuỳ điều kiện cụ thể, có thể tổ chức trao giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và các sinh hoạt tập thể, giao lưu, văn nghệ,…).
2. Thực hiện chương trình giáo dục
Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục:
2. 1. Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông của Bộ, các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức/giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh. Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật và các hoạt động khác phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường (truyền thống văn hoá, nghề nghiệp địa phương; năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường).
2. 2. Tiếp tục triển khai đổi mới đánh giá học sinh tiểu học
Chủ động thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 quy định đánh giá học sinh tiểu học đã được sửa đổi, bổ sung nhằm giúp giáo viên khắc phục khó khăn về kỹ thuật khi thực hiện đánh giá học sinh; đồng thời, giúp giáo viên hiểu rõ mục đích của việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét đó là: chủ yếu nhận xét, hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục, tránh thực hiện máy móc việc ghi chép nhận xét; chỉ đạo xây dựng hồ sơ hợp lý, khuyến khích sử dụng hồ sơ điện tử để giảm nhẹ sức lao động cho giáo viên tập trung vào hoạt động chuyên môn.
Trong quá trình thực hiện, được vận dụng linh hoạt vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của giáo viên, sĩ số lớp học; thực hiện theo khả năng cho phép trong việc đánh giá thường xuyên để giúp đỡ học sinh nâng cao chất lượng giáo dục.
 
2. 3. Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và giữa các trường tiểu học; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên các nhà trường tham gia SHCM qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối”, “Diễn đàn giáo dục tiểu học Hà Tĩnh” có hiệu quả.
2. 4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả Mô hình trường học mới Việt Nam theo Thông báo số 230/TB-UBND này 27/7/2016 của Ủy ban nhân tỉnh Hà Tĩnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sỏ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 về triển khai mô hình trường học mới từ năm học 2016- 2017.
Đối với trường đang thực hiện Mô hình trường học mới: tiếp tục duy trì nhưng cần đánh gíá, tổng kết điều chỉnh các hoạt động, bổ sung các điều kiện để thực hiện mô hình ngày càng có hiệu quả cao. Tổ chức tập huấn, giao ban, chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí về mô hình trường học mới; sử dụng và bảo quản tài liệu Hướng dẫn học để dùng cho nhiều năm; làm tốt công tác tuyên truyền, tham mưu với chính quyền, vận động các lực lượng xã hội, phụ huynh học sinh cùng hỗ trợ và tham gia vào quá trình giáo dục của nhà trường.
Đối với các trường không áp dụng mô hình trường học mới, có thể lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm.
 
2. 5. Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột”: Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong các trường tiểu học. Khuyến khích giáo viên tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện, hướng tới việc xây dựng các phòng hỗ trợ thí nghiệm tại các trường.
2. 6. Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại các trường tiểu học theo Công văn 1717/SGDĐT-GDTH ngày 25/11/2014 về Hướng dẫn vận dụng phương pháp dạy học Mĩ thuật mới; Công văn số 1160/SGDĐT-GDTH ngày 03/8/2016 về hướng dẫn thực thực hiện dạy học môn Mĩ thuật năm học 2016 -2017. Hiệu trưởng tạo điều kiện cho giáo viên chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mĩ thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi. Chú ý sử dụng tài liệu “Dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học” và sử dụng các quy trình của phương pháp mới để thực hiện các bài dạy.
2. 7. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục theo Quyết định số 2222/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục năm học 2016-2017. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo cần tổ chức Hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn cụm trường, trao đổi kinh nghiệm và dạy minh họa khi chuyển sang mẫu bài mới; thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ các trường trong quá trình thực hiện; phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương; tăng cường sử dụng đồ dùng để dạy học (sử dụng có hiệu quả bộ chữ rời trong việc 0 và các trò chơi học tập), không tập trung giải nghĩa từ khi học sinh học ngữ âm, chú ý  rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh; căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng để thiết kế đề kiểm tra đánh giá định kì theo yêu cầu của môn học. 
2. 8. Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực đối với học sinh và giáo viên.
2. 9. Triển khai dạy học Tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2020 trên cơ sở đội ngũ giáo viên hiện có của nhà trường. Lưu ý những điểm sau:
a) Dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển hai kĩ năng nghe và nói. Đa dạng hình thức dạy và học tiếng Anh, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh học tiếng Anh đồng thời có nhiều cơ hội được thể hiện tiếng Anh. Tăng cường các hoạt động học tập ngoài lớp học: tổ chức câu lạc bộ nói tiếng Anh; giao lưu với các bạn khác lớp, khác trường, với người nước ngoài; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động viết vẽ để giới thiệu về bản thân, gia đình, nhà trường, v.v... bằng Tiếng Anh. Bên cạnh đó, nhà trường và giáo viên cần tạo không khí vui chơi cho học sinh khi tham gia học Tiếng Anh, học sinh vừa học vừa chơi thông qua các hoạt động, các bài hát, các vở kịch đóng vai. Cần giảm áp lực về ghi nhớ máy móc từ vựng và ngữ pháp cho học sinh. Việc ghi nhớ từ vựng/cấu trúc ngữ pháp phải thông qua các hoạt động giao tiếp, không yêu cầu học sinh học thuộc lòng mà không có ngữ cảnh sử dụng ngôn ngữ. Tăng cường sinh hoạt tổ chuyên môn liên trường để nâng cao chất lượng dạy học. Sinh hoạt chuyên môn cần đi vào giải quyết các vấn đề thực tiễn mà giáo viên gặp phải trong dạy học Tiếng Anh theo hướng giao tiếp nhằm giúp cho việc giảng dạy hiệu quả và có chất lượng hơn. Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng đánh giá thường xuyên, học sinh tự đánh giá, bạn đánh giá, giáo viên đánh giá, máy đánh giá,... trong quá trình dạy và học tiếng Anh. Đánh giá học sinh lớp 5 học chương trình mới (10 năm) theo Quyết định số 1479/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2016 về Ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học). Thông qua xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường để có thể bố trí đủ cho học sinh lớp 3, 4, 5 học 4 tiết/tuần,  khuyến khích cho học sinh lớp 1, 2 làm quen với tiếng Anh; tăng cường tiếng Anh trên 4 tiết/tuần cho học sinh lớp 3, 4, 5 ở trường có điều kiện.
b) Xây dựng, triển khai nhân rộng các mô hình trường điển hình về dạy học ngoại ngữ trên cơ sở tận dụng, phát huy tối đa hiệu quả các điều kiện hiện có của mỗi trường.
c) Về tài liệu dạy học: Thực hiện theo công văn số 775/SGDĐT-GDTH ngày 01/6/2016 hướng dẫn triển khai dạy học Tiếng Anh tiểu học trong năm học 2016-2017. Các trường thực hiện các chương trình liên kết, chương trình có yếu tố nước ngoài phải được sự cho phép của Trưởng phòng GD&ĐT.
2. 10. Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, sử dụng sáng tạo.
2. 11. Đối với các trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày thực hiện theo Thông báo số 230/TB-UBND này 27/7/2016 của Ủy ban nhân tỉnh Hà Tĩnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo. Trước mắt thực hiện theo Công văn số 1306/SGDĐT-GDTH ngày 01/9/2016 về việc hướng dẫn tạm thời dạy học 2 buổi /ngày cấp tiểu học trong đó, Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:
- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp, không giao bài tập về nhà cho học sinh. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn nếu có nhu cầu và đủ điều kiện; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá,…
- Khai thác tối đa các cơ sở vật chất hiện có (các phòng chức năng, nhà đa năng, nhà giáo dục thể chất, thư viện xanh, thư viện thân thiên, sân bãi tập…) để tổ chức dạy học giáo dục, tăng cường các hoạt động giáo dục thể chất, phát triển thể lực, khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong giáo viên và học sinh.
- Tăng cường các hoạt động xã hội hóa giáo dục, tranh thủ sự hỗ trợ của phụ huynh, cộng đồng trong các hoạt động giáo dục để học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với các hoạt động kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa của địa phương.
- Khuyến khích tổ chức học bán trú cho học sinh. Có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu được học bán trú. Tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện ăn, nghỉ cho học sinh bán trú trên cơ sở đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong tất cả các bếp ăn bán trú.
- Động viên phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.  
3. Sách, thiết bị dạy học
3. 1. Sách:
- Sách quy định tối thiểu đối với mỗi học sinh:
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
1. Tiếng Việt 1 (tập 1)
2. Tiếng Việt 1 (tập 2)
3. Tiếng Việt 1(tập 3)
4. Vở Em tập viết 1 (tập 1)
5. Vở Em tập viết 1 (tập 2)
6.Vở Em tập viết 1 (tập 3)
7. Toán 1
8. Tự nhiên và Xã hội 1   
1. Tiếng Việt 2
(tập 1)
2. Tiếng Việt 2
(tập 2)
3. Vở Tập viết 2 (tập 1)
4. Vở Tập viết 2 (tập 2)
5. Toán 2
6. Tự nhiên và Xã hội 2
 
1. Tiếng Việt 3 (tập 1)
2. Tiếng Việt 3 (tập 2)
3. Vở Tập viết 3 (tập 1)
4. Vở Tập viết 3 (tập 2)
5. Toán 3
6. Tự nhiên và Xã hội 3
 
1. Tiếng Việt 4 (tập 1)
2. Tiếng Việt 4 (tập 2)
3. Toán 4
4. Đạo đức 4
5. Khoa học 4
6. Lịch sử và Địa lí 4
7. Âm nhạc 4
8. Mĩ thuật 4
9. Kĩ thuật 4
1. Tiếng Việt 5 (tập 1)
2. Tiếng Việt 5 (tập 2)
3. Toán 5
4. Đạo đức 5
5. Khoa học 5
6. Lịch sử và Địa lí 5
7. Âm nhạc 5
8. Mĩ thuật 5
9. Kĩ thuật 5
 
- Các trường xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập, đặc biệt là các đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật.
- Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường. Nếu điều kiện CSVC lớp học đảm bảo thì tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.
 - Tích cực chỉ đạo xây dựng thư viện Đạt chuẩn, thư viện Tiên tiến và thư viện Xuất sắc theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 1232/SGDĐT-GDTH ngày 14/10/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Khuyến khích các trường áp dụng mô hình “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”,…phù hợp điều kiện thực tế; có biện pháp quản lí, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia đọc sách và tổ chức các hoạt động ở thư viện đạt hiệu quả nhằm phát triển văn hóa đọc trong trường học và cộng đồng.
3. 2. Thiết bị dạy học
- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009), đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học. Thực hiện Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo.
- Từng bước mua mới, thay thế, sửa chữa bàn ghế đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, phù hợp tầm vóc học sinh và yêu cầu đổi mới hình thức phương pháp dạy học .
- Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học.
- Xây dựng và tổ chức các sân chơi vận động ngoài trời, trong đó có các loại đồ chơi, thiết bị vận động phù hợp với học sinh tiểu học. Bảo quản tốt và sử dụng hiệu quả đàn piano kĩ thuật số trong giờ học âm nhạc và các hoạt động giáo dục khác.
- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác TBDH, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn ngành.
- Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 201-2015” theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật
- Thực hiện Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ban hành quy đinh giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; huy động hết số trẻ em lang thang cơ nhỡ (nếu có) vào học hoà nhập ở các trường tiểu học trên địa bàn.
- Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục khuyết tật. Tích cực tham mưu với các cấp chính quyền trong việc xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật, Đề án Hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 theo Quyết định số 1019/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật, Công văn số 3386/BGDĐT-KHTC ngày 08/7/2016 của Bộ GD-ĐT về việc triển khai thực hiện Khoản 1 Điều 7 Nghị định sô 28/2012/NĐ-CP. Nắm chắc số liệu trẻ em khuyết tật trong độ tuổi tiểu học, huy động tối đa số trẻ khuyết tật học hòa nhập. 
5. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, xây dựng trường chuẩn quốc gia và trường tiểu học Điển hình tiên tiến
            5. 1. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2:
Triển khai thực hiện Thông tư số 07/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
5. 2. Xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trường Điển hình tiên tiến
- Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ, của Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xây dựng, kiểm tra, đánh giá trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia nhằm hoàn thành chỉ tiêu các địa phương đã đề ra.
- Tập trung thực hiện và hoàn thành việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia theo tiến độ đã được quy định.
- Xây dựng Đề án và triển khai xây dựng trường Điển hình tiên tiến theo Đề án đã được phê duyệt, từng bước nhân rộng vào các năm học sau.
6. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục
- Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên về nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo cấp học nói chung, công tác chỉ đạo và quản lí việc dạy học nói riêng.
- Thực hiện tốt việc đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, đánh giá cán bộ quản lí và giáo viên theo Chuẩn một cách sát thực, hiệu quả.
- Tích cực đổi mới công tác quản lí: thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp quản lí và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hoá giáo dục, “ba công khai”, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý, sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học ba kì đảm bảo chính xác, kịp thời (đầu năm: 15/9, giữa năm: 05/01 và cuối năm: 20/5), tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý.
7. Một số hoạt động khác
7. 1. Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: giao lưu Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, liên hoan tiếng hát dân ca, Robotics, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Olympic môn học, Olympic cấp học, các hoạt động giao lưu Tiếng Anh cho giáo viên và học sinh ở các địa phương, …trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học. Không thành lập đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực và căng thẳng cho học sinh; không căn cứ vào kết quả của học sinh khi tham gia các hoạt động giao lưu và “sân chơi” để xếp loại thi đua đối với các đơn vị.
7. 2. Tăng cường các hoạt động thư viện nhằm nâng cao văn hóa đọc trong học sinh, giáo viên và cộng đồng.
7. 3. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.
7. 4. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh.
7. 5. Tiếp tục tổ chức “Giao lưu Tuổi thơ khám phá” cấp trường, cấp huyện; Tổ chức thi đấu bóng đá, bóng bàn học sinh tiểu học cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh.
7. 6. Triển khai thực hiện "Trường học kết nối", Phần mềm quản lý trường tiểu học; tăng cường trao đổi chuyên môn trên "Diễn đàn Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh” và các báo, tạp chí chuyên ngành về giáo dục.
7. 7. Phối hợp trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường. Tổ chức các lớp hướng dẫn cha mẹ ông bà giáo dục, chăm sóc trẻ ở nhà phù hợp với nội dung giáo dục ở nhà trường nhằm thực hiện phương châm kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
7. 8. Thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 44/CTHĐ-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 03/KH-BATGT ngày 21/01/2015 của Ban An toàn Giao thông tỉnh tới tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh ở đơn vị.
          Trên đây là hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  năm học 2016-2017 cấp tiểu học. Phòng yêu cầu các trường cụ thể hóa nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học./.
 
Nơi nhận:                                                                                  KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Các trường TH;                                                          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- LĐ,CV Phòng;
- Phòng GDTH Sở;
- Lưu: VT, CMTH.                                                                       (Đã kí)
                            
 
                                                                                       Phạm Quốc Đạt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
      UBND HUYỆN CAN LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
Năm học 2016-2017
 
Thời gian Công việc trọng tâm
Tháng 8/2016 - Tập trung CBGV, NV; lao động vệ sinh trường lớp; tôn tạo cảnh quan;  chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.
- Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng CBQL, GV; tham gia tập huấn cốt cán tại Sở; tổ chức tập huấn cho CBQL, GV lớp 3, 4, 5 các trường thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam năm học 2016-2017;
- Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017;
- Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ cấp học năm học 2016-2017;
- Tuyển sinh học sinh lớp 1.
- Xét lên lớp, hoàn thành CTTH lần 2 cho đối tượng học sinh phải ôn tập, kiểm tra lại trong hè.
- Học sinh tựu trường ngày 25/8, triển khai tuần sinh hoạt tập thể đầu năm, chuẩn bị khai giảng năm học mới; tổ chức Tuần 0 cho học sinh lớp 1.
- Chỉ đạo các trường tổ chức Hội nghị CBGV (Theo lịch của Phòng).
-Tổ chức khảo sát năng lực lần 2 cho số GV chưa đạt lần 1.
Tháng 9/2016
 
- Tổ chức khai giảng năm học mới ngày 05/9; Thực hiện chương trình tuần 0 (đối với lớp 1), tuần 1(đối với lớp 2, 3, 4, 5); Triển khai dạy học 2 buổi/ngày;
- Triển khai thực hiện tháng An toàn giao thông, tháng Khuyến học;
- Tổ chức Hội nghị tiểu ban nghiệp vụ, cụm chuyên môn liên trường; Các cụm chuyên môn liên trường xây dựng kế hoạch.
- Kiểm tra, tư vấn hỗ trợ kĩ thuật các trường thực hiện CGD Tiếng Việt 1, Mô hình trường học mới, dạy hoc Mĩ thuật theo phương pháp mới.
- Chuyên đề tổ chức hoạt động giáo dục; vận dụng PPDH mô hình trường học mới vào SGK hiện hành; nâng cao năng lực quản lí trường học; thực hành tiết dạy theo mô hình THM cho GV lớp 5.
- Các trường khảo sát, phân loại đối tượng học sinh.
- Điều tra phổ cập.
- Báo cáo thống kê đầu năm học trên phần mềm.
- Kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đầu năm học của các trường.
- Kiểm tra kỉ thuật phổ cập GDTH ĐĐT các xã, thị trấn.
- Các trường nộp đăng kí thi đua; đăng kí đề tài NCKH, SKKN, sản phẩm ứng dụng KHCN.
  Tháng 10/2016
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10;
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Kiểm tra hoạt động chuyên môn các trường;
- Tổ chức các chuyên đề, dạy thể nghiệm: Điều chỉnh tài liệu HDH mô hình THM, tăng cường kĩ năng nghe-nói Tiếng Anh cho học sinh,  dạy học Mĩ thuật theo PP mới theo cụm chuyên môn liên trường.
 
Tháng 11/2016
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Kiểm tra hoạt động chuyên môn các trường;
- Giao lưu “Tiếng hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” học sinh theo cụm chuyên môn liên trường.
- Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức Toán, Tiếng Việt cho giáo viên văn hóa; Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục cho giáo viên đặc thù theo cụm chuyên môn liên trường.
 
Tháng 12/2016
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Kiểm tra hoạt động chuyên môn các trường;
 - Tổ chức các chuyên đề, dạy thể nghiệm: Vận dụng PPDH mô hình THM vào SGK hiện hành; dạy Tin học, Thể dục theo cụm chuyên môn liên trường.
- Đánh giá đề tài NCKH, SKKN, sản phẩm ứng dụng KHCN cấp trường.
Tháng 01, 2/2017
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỉ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2.
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Kiểm tra hoạt động chuyên môn các trường.
- Sơ kết học kì 1, triển khai nhiệm vụ học kì 2.
- Tổ chức thi đấu bóng đá, bóng bàn cấp trường.
- Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức Toán, Tiếng Việt cho giáo viên văn hóa; Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục cho giáo viên đặc thù theo cụm chuyên môn liên trường.
- Kiểm tra kĩ thuật các trường đăng kí xây dựng trường chuẩn QG.
Tháng 3/2017
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam 26/3.
Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Kiểm tra hoạt động chuyên môn các trường;
- Tổ chức thi đấu bóng đá, bóng bàn cấp huyện;
- Tổ chức các chuyên đề, dạy thể nghiệm: Phương pháp “Bàn tay nặn bột”, Âm nhạc theo cụm chuyên môn liên trường.
- Kiểm tra kĩ thuật các trường đăng kí xây dựng trường chuẩn QG.
- Các trường tổ chức Giao lưu “Tuổi thơ khám phá” cho học sinh khối 4,5.
 
Tháng 4/2017
 
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Kiểm tra hoạt động chuyên môn các trường;
- Kiểm tra đánh giá phong trào trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn; kiểm tra thư viện đăng kí xây dựng thư viện đạt chuẩn, tiên tiến, xuất sắc.
- Thẩm định, đánh giá SKKN cấp huyện.
- Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức Toán, Tiếng Việt cho giáo viên văn hóa; Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục cho giáo viên đặc thù theo cụm chuyên môn liên trường.
- Tổ chức Giao lưu “Tuổi thơ khám phá” cấp huyện cho học sinh lớp 4,5.
Tháng 5/2017
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỉ niệm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15/5; chào mừng kỉ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.
Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Kiểm tra chất lượng cuối năm; tổ chức bàn giao chất lượng học sinh; tổ chức Lễ ra trường cho HS lớp 5; bàn giao HS về sinh hoạt hè tại địa phương.
- Huyện kiểm tra  xây dựng trường chuẩn quốc gia;
- Xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5;
- Tổ chức tổng kết năm học;
- Xây dựng kế hoạch CSVC nhà trường năm học 2017 – 2018.
 
                                                                           Can Lộc, ngày 20 tháng 9 năm 2016
Nơi nhận:                                                                                  KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Các trường TH;                                                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- LĐ,CV Phòng;
- Lưu: VT, CMTH.                                                                              
                                                                                                                           (Đã kí)
                                                                                             
 
                                                                                            Phạm Quốc Đạt
 
 
 
 
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG